Aantal vacatures:
5
Vacature Intercedent bij onze vestiging in Velp (NB)
AnetwerkAnetwerk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV Personeelsbemiddeling
 
Inleiding
Dit document bevat de algemene voorwaarden van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV. Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk leidt tot de noodzaak om een aantal zaken op een passende manier
te regelen.
 
De uitzendverhouding
De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV. Voor een goed begrip van de verhouding
tussen de bij een uitzending betrokken partijen is het volgende van belang:
De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer, dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die
opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV.
 
Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld. De uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV. Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. Van de opdrachtgever wordt goed werkgeverschap verwacht en maakt in deze zin geen onderscheid tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers.
 
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is deskundig op het gebied van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en doet in dat kader zijn uiterste best om de
wensen van opdrachtgevers zo goed mogelijk te honoreren. Op basis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, organisatiestructuren van opdrachtgevers en competentie eisen met betrekking tot bepaalde doelgroepen kunnen er echter geen garanties geboden worden.
Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moet een aantal zaken worden afgesproken zoals de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zal deze afspraken schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de kosten (sociale verzekeringslasten etc.) van uitzendarbeid en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten. De uitzendkracht declareert zijn uren bij ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV, door middel van werkbriefjes. De opdrachtgever moet deze werkbriefjes mede ondertekenen, zodat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV weet dat het werkbriefje correct is ingevuld en het loon aan de uitzendkracht kan betalen. Aan de hand van hetzelfde werkbriefje stuurt ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV vervolgens een nota naar de opdrachtgever.
  
Duur van de opdracht
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden:
1.Een opdracht voor een vaste periode (‘voor bepaalde tijd’); daarbij kan niet van de overeengekomen periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken; dan geldt een opzegtermijn.
2.Een opdracht voor een flexibele periode; daarbij geldt dat altijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten.
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV behoudt zich het recht voor om de uitzendkracht te vervangen of om de opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht eindigt of als de opdrachtgever de nota’s niet op tijd betaalt.
 
Aansprakelijkheid
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever.
Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’ en regels over arbeidstijden. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt.
De leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV  heeft
hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.
 
Betaling
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV betaalt, na ontvangst van de werkbriefjes, het loon aan de uitzendkrachten. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever
opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.
 
Het in dienst nemen van een uitzendkracht
De bedrijfsactiviteit van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers die tijdelijk of voor vast behoefte hebben aan personeel. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV doet voortdurend investeringen in tijd en in geld om uitzendkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in de voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en zolang de opdracht nog loopt. Bovendien is in de voorwaarden bepaald dat de opdrachtgever in sommige, vooraf overeen te komen gevallen nog een vergoeding verschuldigd is aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV als hij de uitzendkracht in dienst neemt zodra dat wel is toegestaan.
   
Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
 
Artikel 2 Definities

 • Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele uitzendkracht door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet door terbeschikkingstelling van een vervangende uitzendkracht- om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten, dat tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 • Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.
 • Uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst tussen ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de uitzendkracht, inhoudend dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
 • Opdrachtgevers tarief: het bedrag dat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een uitzendkracht, Zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze algemene voorwaarden.
 • CAO voor Uitzendkrachten: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU enerzijds en FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie anderzijds.
 • Inlenersbeloning: De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht worden vastgesteld met inachtneming van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009. Daarin is onder meer bepaald dat een uitzendkracht, die 26 weken bij dezelfde opdrachtgever heeft gewerkt, recht heeft op dezelfde beloning als werknemers van de opdrachtgever die hetzelfde werk doen. Onder dezelfde beloning wordt verstaan het geldende periodeloon in de schaal, de arbeidsduurverkorting, toeslagen voor overwerk/onregelmatigheid/verschoven uren en ploegentoeslag, initiële loonsverhogingen bij de opdrachtgever, kostenvergoedingen (voor zover ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV deze vrij van loonheffing en premies kan betalen) en periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald. Doorgaans wijzigt na 26 weken dus het opdrachtgeverstarief. Bovendien heeft ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV informatie van de opdrachtgever nodig om de juiste beloning te kunnen vaststellen.
 • Vakkrachtenregeling: de specifieke bepalingen in de bij de opdrachtgever geldende CAO, die betrekking hebben op de beloning (als hierboven bedoelde inlenersbeloning) van vakkrachten en die schriftelijk zijn aangemeld bij en goedgekeurd door partijen bij de (ABU) cao voor Uitzendkrachten en dientengevolge toegepast moeten worden met ingang van de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de betreffende opdrachtgever.
 
Artikel 3 Opdracht, terbeschikkingstelling en vervanging
a. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd
-           De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan: of voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde datum, of voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen);
hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht eindigt door het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen, of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
 • De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
 • De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen.
 
b. De opdracht wordt aangegaan voor een flexibele periode
-           De opdracht voor een flexibele periode is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
-           De opdracht voor een flexibele periode kan te allen tijde worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.
 
c. Bepalingen die gelden voor alle opdrachten
-           Het recht van (tussentijdse) opzegging kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.
-           Elke opdracht eindigt van rechtswege indien (en op het tijdstip dat) de uitzendovereenkomst tussen ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de uitzendkracht is geëindigd en deze uitzendovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.
-           Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat de andere partij in verzuim is, in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Indien ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV de ontbinding op een van deze gronden inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen.
 
d. De terbeschikkingstelling
-           Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig is ontbonden.
-           Indien de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV het uitzendbeding bevat, eindigt de terbeschikkingstelling op
verzoek van de opdrachtgever op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan.
 • De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV   bevestigen. De opdrachtgever is gedurende de looptijd van een opdracht gerechtigd ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV schriftelijk te verzoeken een terbeschikkingstelling te beëindigen om een andere reden dan bedoeld in het vorig lid, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever zal bij een dergelijk verzoek een termijn in acht nemen van ten minste veertien kalenderdagen. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV bevestigen.
 
e. Vervanging
-           ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende
uitzendkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen. Indien de uitzendovereenkomst tussen ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de uitzendkracht niet het uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV bij tijdelijke verhindering van de uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten zoals bij ziekte nader overeenkomen dat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tijdelijk een vervangende uitzendkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervangende uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke uitzendkracht is geëindigd en wordt de terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 • ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gesteldeuitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, dat met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche.
 • De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk bevestigen.
 • ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever, indien ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook niet gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever.
 
Artikel 4 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht
a. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan: Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht; Het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); Het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).
b. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan: De aspirant-uitzendkracht die bij ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is ingeschreven; De (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever; De uitzendkracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
c. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
d. De opdrachtgever brengt ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te
gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
e. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan indien en voor zover de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
f. Indien de opdrachtgever in overeenstemming met het hiervoor in lid c. tot en met e. bepaalde binnen een termijn van zes maanden (1600 gewerkte uren) na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor
dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV de volgende vergoeding verschuldigd: 20 procent van het laatstelijk geldende opdrachtgevers uurtarief voor de betrokken uitzendkracht vermenigvuldigd met de resterende uren tot maximaal 1600 uur (voorbeeld: heeft de uitzendkracht 600 uren gewerkt via ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de opdrachtgever wil de uitzendkracht overnemen, dan betaalt de opdrachtgever 20 procent van het uurtarief maal 1000 uur (1600 uur – 600 uur). De opdrachtgever is de in dit lid genoemde vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht
binnen drie maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert, of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat de
terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd rechtstreeks of via derden benadert, en de opdrachtgever naar
aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.
g. Indien een uitzendkracht door tussenkomst van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aan een mogelijk opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke
opdrachtgever met die uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 17.5 procent van het totale bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering, excl. BTW). Gerekend wordt met een minimum contractomvang van 24 uur per week. De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV in contact is gekomen met de uitzendkracht. Ook indien de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert of indien de opdrachtgever de uitzendkracht binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gebracht rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een
arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd zoals genoemd in de eerste volzin van dit lid.
h. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht tijdens een opdracht die tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gerechtigd te besluiten de krachtens opdracht overeengekomen opzegtermijn niet in acht te nemen. In dat geval is de
opdrachtgever echter gehouden de schade te vergoeden die ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV hierdoor lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op 30 procent van
het opdrachtgeverstarief over de niet in acht genomen opzegtermijn voor de betreffende opdracht. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid
f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
i. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat tijdens een opdracht die niet tussentijds opzegbaar is, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Daarnaast dient de opdrachtgever de in lid f. van dit artikel genoemde vergoeding te voldoen, voor zover van toepassing.
j. Het opdrachtgeverstarief, zoals meermalen vermeld in dit artikel, wordt berekend over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren of overuren, als ware de opdracht tot stand gekomen
respectievelijk niet geëindigd, met een minimum van 20 uur per week. Het bepaalde in artikel 16 van deze algemene voorwaarden is eveneens van toepassing op de in rekening gebrachte vergoedingen uit hoofde van artikel 4.
 
 Artikel 5 Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling uitzendkrachten
a. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen.
b. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten met in stand houding van de opdracht en hij tijdelijk geen werk heeft of de uitzendkracht tijdelijk niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever voor de duur van die opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd, mits de opdrachtgever op verzoek van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tegen de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.
c. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten en de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV het overeengekomen
opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens
opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
 
Artikel 6 Functie en arbeidstijd
a. Bij opdracht verstrekt opdrachtgever de omschrijving van de functie die de uitzendkracht moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken, onverminderd het bepaalde in artikelen 12 en 17. De functie, zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op goed werkgeverschap of op (komende) wet- en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of rechtspraak.
b. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de uitzendkracht zullen niet meer respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan.
c. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
d. De vakantie van de uitzendkracht en de bijzondere verlofregeling worden geregeld conform de wet en de CAO voor Uitzendkrachten.
e. De opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht -en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk- ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV in te lichten over de bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BVzo tijdig in te lichten, dat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.
 
Artikel 7 Medezeggenschap en uitzendarbeid
a. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform de Wet op de ondernemingsraden.
b. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief over de uren waarin de uitzendkracht werkzaamheden in verband van het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV te voldoen.
c. Voor zover de uitzendkracht onder werktijd activiteiten verricht in het kader van zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV UITZEND-& DETACHERING BUREAU, is de opdrachtgever voor deze uren geen opdrachtgeverstarief verschuldigd.
 
Artikel 8 Terbeschikkingstelling en selectie
De opdrachtgever verstrekt aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden,arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de uitzendkracht evenals aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV relateert deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor uitzending in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV naar beste kunnen welke uitzendkracht als gevolg van de opdracht ter beschikking wordt gesteld. Binnen het hier aangegeven kader is ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV geheel vrij in de keuze van de uitzendkracht die betreffende de opdracht ter beschikking wordt gesteld.
 
Artikel 9 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgever schap
a. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij uitoefening van het toezicht of de leiding evenals met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
b. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
c. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BVen de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
d. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij opdracht schriftelijk is overeengekomen en de uitzendkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
 
Artikel 10 Garantie veiligheid en vrijwaring
a. De opdrachtgever zal de werkomgeving en werktuigen waarin of waarmee hij de uitzendkracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzendkracht zodanige maatregelen treffen en
aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4BW) evenals met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de uitzendkrachten. De opdrachtgever vrijwaart ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzendkracht op ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV UITZEND-& DETACHERING BUREAU.
b. De opdrachtgever zal aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en ook aan de uitzendkracht voor de aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken
over de van de uitzendkracht verlangde beroepskwalificatie, evenals een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
c. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
d. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in de uitoefening van zijn uitzendarbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a, b en c genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendkracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
e. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht lijdt doordat aan de uitzendkracht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen te
verrichten werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De opdrachtgever zal ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
f. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. t/m e.
 
Artikel 11 Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring
a. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die uitzendkrachten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
b. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan tegen opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
c. De opdrachtgever vrijwaart ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV als werkgever van de uitzendkracht – rechtstreeks en onrechtstreeks – voortvloeiende uit schaden en verliezen die uitzendkracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan tegen opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.
d. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 
Artikel 12 Uur beloning en opdrachtgeverstarief
a. De opdrachtgever is aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV het opdrachtgeverstarief verschuldigd, vermenigvuldigd met eventuele door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen, over de uren waarop ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV op grond van opdracht en/of voorwaarden van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tegen de opdrachtgever aanspraak heeft.
b. Voor de duur van de opdracht wordt de uur beloning van de uitzendkracht minimaal vastgesteld conform de regelgeving van toepassing krachtens de wet en de CAO voor Uitzendkrachten, dat mede aan de hand van de functieomschrijving, die de opdrachtgever bij de opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de uitzendkracht uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hoger uur beloning, zal ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV de uur beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV verschuldigd zijn.
c. Wanneer gedurende een opdracht de functie van de uitzendkracht wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zullen de uur beloning en het opdrachtgeverstarief ongewijzigd blijven.
d. Het hiervoor in lid b. en c. bepaalde laat onverlet dat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV en de uitzendkracht vooraf met wijziging van de functie schriftelijk moeten hebben ingestemd.
e. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is op grond van de CAO voor Uitzendkrachten verplicht na 26 door de uitzendkracht bij de opdrachtgever gewerkte
weken de inleners- beloning toe te passen (zie artikel 2, lid 6, de inlenersbeloning).
f. Indien de uitzendkracht wordt vervangen door een andere uitzendkracht zal de uur beloning ten aanzien van die andere uitzendkracht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid b. en zal het opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.
 
Artikel 13 Aanpassing van het opdrachtgeverstarief
a. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen, indien de uur beloning van de uitzendkracht wordt verhoogd en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan uitzendkrachten door te berekenen aan de opdrachtgever. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is in ieder geval ook gerechtigd het opdrachtgeverstarief te verhogen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen: Als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever  geldende CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling; Als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wetten en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wetten en regelgeving, de CAO voor Uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift; Als gevolg van verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de uitzendkracht.
b. Indien op enig moment, overeenkomstig artikel 2 lid 6 (de inlenersbeloning) van deze voorwaarden de inlenersbeloning moet worden toegepast, stelt ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV de beloning van de uitzendkracht en het opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie over de functie-indeling en inlenersbeloning. In de beloning en het opdrachtgeverstarief worden alle
geldende elementen van de inlenersbeloning meegenomen.
c. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de uur beloning en/of het tarief te laag is/zijn vastgesteld, is ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de uur beloning en het tarief op het juiste niveau te brengen. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV kan tevens wat de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 
Artikel 14 Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
a. Indien: de uitzendkracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de uitzendarbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen of:
b. Indien: als gevolg van de opdracht de omvang van de uitzendarbeid minder dan vijftien uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de uitzendarbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de uitzendarbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever ten minste gehouden aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV per oproep te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever tegen ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV UITZEND-& DETACHERING BUREAU.
 
Artikel 15 Nota’s op basis van tijdverantwoordingsformulier
a. De nota’s van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV worden in het algemeen uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord
gegeven digitale tijdverantwoording, die de opdrachtgever binden.
b. De opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door accorderen, het juiste aantal gewerkte uren en overuren evenals alle overige informatie duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld, evenals dat het aantal gewerkte uren en overuren niet overschrijdt wat is overeengekomen.
c. Indien de uitzendkracht de tijdverantwoording van de opdrachtgever betwist en de opdrachtgever zijn verplichtingen in lid b. niet is nagekomen, is ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV gerechtigd:
-           Hetzij: De gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de opdrachtgever geldt. Indien partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij opdracht daarvan zijn afgeweken, is ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij opdracht genomen over de betreffende periode.
-           Hetzij: De gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de uitzendkracht onjuist is en ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.
  
Artikel 16 Betaling en gevolgen wanbetaling
a. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV ingediende nota binnen 10 (tien) kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1 procent per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
b. Uitsluitend betalingen aan ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV of aan een door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
c. De in het bezit van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zijnde doordruk of kopie van de door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
d. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
e. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 226,89 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 
 
Artikel 17 Algemene schadevergoeding
De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 3 (d lid 2 en 3), 3 (e lid 3), 4 (lid c), 6 (lid a en e), 7 (lid a.), 9 (lid a, c en d), 10 (lid a, b, c, d, en e), 11 (lid c en d), 15 (lid b), 20a en 20b (lid a en b) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV(inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals een vordering tot nakoming, of andere rechtsmaatregelen kan treffen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht al afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is. Het in dit artikel bepaalde doet nimmer af aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 4.
 
Artikel 18 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV worden meegewogen.
 
Artikel 19 Aansprakelijkheid ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is voor de naleving van een aantal wettelijke verplichtingen welke voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV rekent in deze op de medewerking van de opdrachtgever. Eventuele kosten als gevolg van het niet confirmeren aan deze rol zullen ten laste van de opdrachtgever worden gelegd. De opdrachtgever is tevens volledig verantwoordelijk voor de leiding, veiligheid en toezicht op het werk van en door de uitzendmedewerker.
 
Artikel 20a Wet arbeid vreemdelingen
De opdrachtgever aan wie door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV een vreemdeling ter beschikking wordt gesteld, verklaard zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.
 
Artikel 20b Persoonsgegevens van de uitzendkracht
a. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een uitzendkracht, die voor en gedurende de opdracht door ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.
b. Opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.
 
Artikel 21 Geheimhouding
ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV zal op nader verzoek van de opdrachtgever in zijn verhouding met de uitzendkracht bedingen, dat de uitzendkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten over vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. ANETWERK PERSONEELSDIENSTEN BV is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.
 
Artikel 22 Strekking algemene voorwaarden
Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, dien niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend een informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 23 Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement.

Wettelijke bepalingen
Hieronder volgt een uittreksel van de in de algemene voorwaarden aangehaalde wettelijke bepalingen.

Artikel 3:37 lid 1 BW
Tenzij anders is bepaald, kunnen verklaringen, met inbegrip van mededelingen, in iedere vorm geschieden, en kunnen zij in een of meer gedragingen besloten liggen.
Artikel 6:108 BW
Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander tegen hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:
 • aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige wettige of onwettige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;
 • aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze al ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;
 • aan degenen die al voor de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;
 • aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wienslevensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishoudingmoet worden voorzien. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten diensten gestaan

  Artikel 7:658 BW

De werkgever is verplicht de werkomgeving en werktuigen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden evenals voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De werkgever is tegen de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Van de leden 1 en 2 en van wat titel 3 van Boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid van de werkgever kan niet te nadelen van de werknemer worden afgeweken. Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.Artikel 7:690 BW
De uitzendovereenkomst is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en Leiding van de derde.

Artikel 7:691 lid 2 BW
In de uitzendovereenkomst kan schriftelijk worden bedongen dat die overeenkomst van rechtswege eindigt doordat de ter beschikkingsteIIing van de werknemer door de werkgever aan de derde als bedoeld in artikel 690 op verzoek van die derde ten einde komt. Indien een beding als bedoeld in de vorige volzin in de uitzendovereenkomst is opgenomen, kan de werknemer die overeenkomst onverwijld opzeggen